Peterburi / St. Petersburg

St. Petersburg is one of the largest European metropolitan cities. St. Petersburg was the capital of Russia for over 200 years (1712-1728 and 1732-1918). St. Petersburg is the second largest city after Moscow in Russia and the largest in the Baltic sea. It is the closest „city of a million“ to Estonia.

Peterburi on üks Euroopa suurimaid suurlinnu. Peterburi oli üle 200 aasta Venemaa Keistririigi pealinn (1712-1728 ja 1732-1918). Peterburi on Moskva järel suuruselt teine linn Venemaal ja suurim Läänemere rannikul. Ta on Eestile lähim “miljoni” linn. IMG_3024

Between Tallinn and St. Petersburg there is 330 km. It is possible to go from Tallinn to St. Petersburg by bus, train, ship and plane. I went there by Lux Express bus. Lux Express has good discount offers sometimes, I bought my both way tickets for 15 euros total. The bus ride is around 7-8 hours long, it includes the time spent on the border. My Passport and visa were checked for altogether 4 times, once by Estonian border guards and three times by Russian border guards.

Peterburi asub Tallinnast 330 km kaugusel. Tallinnast on Peterburi võimalik minna bussi, rongi, laeva ja lennukiga. Mina läksin sinna Lux Express bussiga. Lux Express teeb vahepeal häid sooduspakkumisi, mina ostsin näiteks oma edasi-tagasi pileti 15 euroga. Bussisõidule kulus kokku umbes 7-8 tundi. Seal hulgas on ka piiril kulunud aeg. Passi ja viisat kontrolliti tervelt 4 korral, üks kord Eesti piirivalve poolt ja kolm korda Venemaa piirivalvurite poolt.img_2742.jpg

Neva River goes through St. Petersburg. The first bridge over the Neva river was built in 1850. St. Petersburg has the most bridges in the world. The estimated number of bridges in St. Petersburg and its suburbs is  620, with 218 of them as pedestrian brigdes. There are 342 bridges inside the city, 22 of them are open for ship traffic, what means they have a retractable center. The bridges are lifted up daily for ship traffic from the end of April to November. Different bridges are lifted at diferent times, the Schedule is available here. All the bridges are really beautiful and unique. Watching the bridges being lifted up is one of the most popular sights at night, thousands of people come to see it. Cars are standing on the streets next to the bridges when people are having a picnic and enjoying the view.

Läbi Peterburi voolab Neeva jõgi. Esimene sild üle Neeva jõe ehitati juba 1850. aastal. Peterburi on sildade arvult maailma linnade seas esikohal. Arvatakse, et koos eeslinnades paiknevatega sildadega, on Peterburis umbes 620 silda, millest 218 on jalakäijate sillad. Linna piiridesse jääb 342 silda, millest 22 on avatavad laevaliikluse jaoks, st ülestõstetava keskosaga. Sillad tõstetakse laevaliiklusele üles igapäevaselt aprilli lõpust kuni novembrini. Erinevad sillad tõstetakse üles erinevatel aegadel, ajakavaga saab tutvuda siin. Sillad on kõik tõeliselt kaunid ja omanäolised. Öösiti on see väga populaarne vaatepilt, tuhanded inimesed tulevad seda vaatama. Autod seisavad sildade kõrval tänavatel, inimesed peavad pikniku ja lihtsalt naudivad vaadet. IMG_2996IMG_5155IMG_5191IMG_5189

IMG_5185
Palee sild / Palace bridge
IMG_2918
Lõvide sild / Lions bridge

St. Petersburg is also called as the Venice of the Nordic countries. There are many canals in the city.

Peterburi nimetatakse ka põhjamaade Veneetsiaks. Linnas on arvukalt kanaleid.IMG_2912IMG_2997IMG_5120

There are hundres of chuches, cathedrals and monasteries in St. Petersburg. There are 268 congregations in the city. The most outstandings are :

Saint Isaac’s Cathedral, which is the largest Orthodox Church in St. Petersburg. The church was built between 1818-1858. This cathedral is one of the world’s largest sacred buildings. The height of the cathedral’s main dome is 101,5 meters with a 26 meters diameeter. There is a magnificent panoramic view over the city from the church tower. Access to the tower costs 150 rubles.

Peterburis on sadu kirikuid, katedraale, kloostreid. Kokku on linnas 268 kogudust. Kõige silmapaistvamad neist on:

Iisaku katedraal, mis on suurim õigeusu kirik Peterburis. Kirik on ehitatud 1818-1858. aastal. See katedraal on üks maailma suuremaid kupliga sakraalehitisi. Kiriku kõrguseks on 101,5 meetrit ja peakupli läbimõõt 26 meetrit. Kiriku tornist avaneb suurepärane panoraamvaade kogu linnale. Pääs torni maksab 150 rublatIMG_2916IMG_5152IMG_5141IMG_5145IMG_5147IMG_5149IMG_5138IMG_2905

Kazan Cathedral, what is a memorial for the wars in 1812.

Kaasani katedraal, mis on 1812. aasta sõdade mälestusmärk.IMG_5050

Peter and Paul fortress.

Peeter-Pauli katedraal. IMG_5080

Church of the Savior on Spilled Blood.

Vabastaja Ülestõusmise kirik.IMG_2779IMG_5027

The Trinity Cathedral.

Püha Kolmainu katedraal.IMG_2995

St. Petersburg is called Russia’s cultural capital. There are more than 100 colleges, 105 museums and about 100 theatres in St. Petersburg. One of the most famous sights in St. Petersburg is probably the Hermitage, official name the State Hermitage muuseum. The Hermitage muuseum is created by Catherine the Great. The name of the museum „hermitage“ means architectural complex. There are about three million exhibits from the Stone Age to the present time. The museum hosts the largest collection of paintings in the world. For example, there are the art works of the following world famous artists: Leonardo da Vinci, Claude Monet, Pablo Picasso, Rembrandt, Peter Paul Rubes, Vincent van Gogh. The museum consists of the Winter Palace, the Little Hermitage, the Great Hermitage, the New Hermitage and the Hermitage Theater. The Winter palace’s interior is absolutely gorgeos.

The museum ticket costs 300 rubles. The museum is free of charge on the first Thursday of each month.

Peterburi nimetatakse Venemaa kultuuripealinnaks. Linnas asub üle 100 kõrgkooli, 105 muuseumi ja umbes 100 teatrit. Peterburi üks kõige tuntumaid vaatamisväärsusi on ilmselt Ermitaaž, mille ametlik nimi on Riiklik Ermitaaž. Ermitaaž on muuseum, mis on loodud Katariina Suure poolt. Muuseumi nimetus “ermitaaž” tähendab arhitekuurilist kompleksi. Muuseumis on umbes kolm miljonit eksponaati kiviajast nüüdisajani. Muuseumist leiab maailma suurima maalikogu. Muuseumis on näiteks järgmiste maailmakuulsate kunstnike teoseid – Leonardo da Vinci, Claude Monet, Pablo Picasso, Rembrandt, Peter Paul Rubens, Vincent van Gogh. Muuseum koosneb Talvepaleest, Väike Ermitaažist, Suur Ermitaažist, Uus Ermitaažist ja Ermitaaži teatrist. Talvepalee on seest tõesti suursugune.

Muuseumi pilet maksab 300 rubla. Iga kuu esimesel neljapäeval on muuseumi külastus tasuta. IMG_5039

IMG_5121
Vaade Talvepaleele Vassili saarelt / the view to Winter Palace from the Vasilyevsky island
IMG_5140
Vaade Talvepaleele Iisaku katedraali tornist / the view to Winter Palace from the St. Isaac’s Cathedral tower

IMG_2911IMG_2910IMG_5052IMG_5061IMG_5063IMG_5070IMG_5075IMG_5074IMG_5076

IMG_5046
Peastaab triumfikaar / General Staff Building triumphal arch

IMG_2781IMG_2771IMG_2775

IMG_5044
Talvepalee Peastaabi hoone / General Staff Building

The metro stations in St. Petersburg can also be called an art museums. The five-line subway began to operate in 1955, with a total length of 112,54 km and it is divided into 65 stations.

Peterburi metroopeatusi võib kutsuda kunstimuuseumiks. Viie liiniga metroo alustas tööd 1955. aastal ning selle kogupikkus on 112,54 km ja jaguneb 65 jaamaks. IMG_3025IMG_3007IMG_3009IMG_3014

Monument for Peter the Great, what was ordered by Catherine II.

Peeter I monument, mille tellis Katariina II.IMG_5125IMG_5126

Vasilyevsky Island is the largest island in the delta of the Neva Riber. Peter the Great planned to make the heart of his new capital on the island of Vasiyevsky. This idea was disapproved because it was difficult to get to the island, and the storms and floods were dangerously big. The first bridge between the island and mainland was built in 1850. The island has been named after the lieutenant Vasily Kormich. There are beautiful views of the Winter Palace from the island.

Vassili saar on kõige suurem saar Neva suudmes. Peeter Suur plaanis teha Vassili saarest oma uue pealinna südame. Ideed ei kiidetud heaks, sest saarele oli raske ligi pääseda ning tormid ja üleujutused olid ohtlikud ja suured. Esimene sild saare ja mandri vahele ehitati alles 1850 aastal. Saar on saanud nimetuse leitnant Vasily Kormichi auks. Saarelt avaneb ilus vaade Talvepaleele. IMG_2914

IMG_5088
Rostaalsammas / Rostal Columns

The most famous Russian souvenir is matryoshka. Matryoshka is a wooden toy, with all the possible paintings and set of wooden dolls of decreasing size placed one inside another. Usually there are at least three dolls inside each anohter.

Kõige kuulsam Venemaa suveniir on muidugi matrjoška. Matrjoška on puust mänguasi, kõikvõimalike maalingutega lahtivõetav nukk, mille sees on samalaadsed väiksemad nukud. Tavaliselt on üksteise sees vähemalt kolm nukku.IMG_2777IMG_2941

St. Petersburg Zoological Museum is located on Vasilyevsky island. Museum collection cosists over 17 million species and it is one of the best ones in the world. The exhibits range from giant dinosaurus, mammoths and whale skeletons to stuffed birds and animals. There is also a large collection of butterflies in the museum. The exhibits also consist stuffed animals what belonged to Peter the Great. The ticket to museum costs 200 rubles. The museum has a free entrance every month on Thursdays.

Vassili saarel asub Peterburi Zooloogia muuseum. Zooloogia muuseum sisaldab üle 17 miljoni liigi ning on omalaadsete seas üks maailma parimaid.  Näitused koosnevad hiiglaslike dinosauruste, mammutite ja vaala skelettidest kuni linnu- ja loomatopisteni. Muuseumis on ka suur kollektsioon liblikaid. Väljapanekute hulgas on ka Peeter Suurele kuulunud loomade topised. Muuseumi pilet maksab 200 rubla. Iga kuu neljapäeviti on muuseumis tasuta sissepääs. IMG_2868IMG_2873IMG_2919IMG_5109IMG_5111IMG_5112

St. Petersburg is really beautiful city. I didn’t want to use public transport at all, I went everywhere on foot. I didn’t want to miss anything, every building in St. Petersburg is so pretty! I took a metro to specially go to see some beautiful subway stations.

Peterburi on tõeliselt ilus linn! Mina ei raatsinud üldse ühistransporti kasutada ja kõndisin igale poole! Metroojaamu läksin ekstra vaatama ja sõitsin kindlatesse jaamadesse 😀 IMG_2920IMG_2979IMG_3026IMG_5020IMG_5031IMG_5194

I also tried some traditional Russian meals.

Venemaal proovisin ka mõndasin traditsioonilisi sööke.

IMG_3027
Pliinid / Blini
IMG_2915
Pelmeenid / Pelmeni

IMG_2926

IMG_3002
šašlõkk /Shashlyk

The food was very tasteful everywhere. The most memorable restaurant was The Idiot, which is named after the novel „Idiot“ by Dostoyevsky. The restaurant is in the area where the writer used to live and wrote his books. I actually went there to have a breakfast around midday on Sunday. I ordered my meal and it was a big surpirse to me when the waitress brought me a shot of vodka, as a compliment from the house. I didn’t want to have a vodka for breakfast but I also didn’t dare not to drink it. I was afraid that it may offend Russian culture. Eventually I drank it, it was my first time to drink vodka for breakfast. Vodka is one of the traditional part of the trip to Russia.

Söögid olid igal pool head. Kõige meeldejäävam oli restoran Idioot, mis on nime saanud Dostoyevsky novelli “Idioot” järgi. See asub piirkonnas kus kirjanik elas ja kirjutas oma raamatuid. Mina läksin sinna pühapäeva ennelõunasel ajal hommikusööki sööma. Tellisin oma söögi ja suur oli mu üllatus kui lauale toodi pits viina, komplimendiks maja poolt. Päris hommikusöögi kõrvale ma viina ei tahtnud, kuid joomata ei julgenud ka jätta. Kartsin, et äkki see solvab venelaste kultuuri või midagi. Jõin selle lõpuks siiski ära, ma ei olnudki kunagi varem hommikusöögiks viina joonud:D Viin on ka üks traditsiooniliselt Venemaa reisi juurde kuuluv osa. IMG_2988

These are the best candies in Russia. If anyone is going to Russia anytime soon, please bring me these

Need on kõige paremad Venemaa kommid. Kes Venemaale minemas on, siis palun tooge mulle neid komme 😀 IMG_3137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: